اسکلت فولادی.ساخت اسکلت فولادی .نصب اسکلت فولادی. سازه . انواع سازه‌های فولادی . اسکلت فولادی . شرکت پرشیا صنعت سهند عضو رسمی انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان استان تهران می باشد. ساخت اسکلت فولادی

اسکلت فولادی

اسکلت فولادی

اسکلت فولادی

اسکلت فولادی

اسکلت فولادی
اسکلت فولادی

عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی، و دارای مجوز صنعت و معدن

شرکت پرشیا صنعت سهند عضو رسمی انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سازه‌های فولادی استان تهران می باشد.

ظرفیت تولید

در هر ماه و یک شیفت کاری تا 600 تن و در صورت افزایش زمان کار و با افزایش شیفت ( در صورت درخواست کارفرما ) این میزان تا 700 تن قابل ارتقاء می‌باشد.

واحد مهندسی و کنترل کیفیت

این شرکت با بکار گیری از تیم مهندسی جهت تهیه نقشه‌های کارگاهی و همچنین با بهره گیری از واحد کنترل کیفیت، مراحل مختلف بازرسی را طبق معیارهای تعریف شده در نقشه‌های اجرایی، به طور منظم گزارشات کنترل پروژه‌های جاری را به روز میرساند.

منشور اخلاقی

آنچه توانسته ایم به لطف خدا و رضایت خلق بوده است. توسعه مداوم و افزایش حجم تولید شرکت در سال‌های اخیر، ثمره تلاش و همت ثمره کارکنان و کارگران و مدیریت مجموعه پرشیا صنعت سهند و نیز تعهد بر اصول مشتری مداری و ارتقای کیفیت ساخت و تولیدات در حد استانداردهای مرتبط و اتکال به الطاف خفیفه الهی بوده است.